बुधवार, 7 मार्च 2012

श्रीलिपि फाण्ट <==> यूनिकोड परिवर्तक shree lipi to unicode converter online

shree lipi to unicode converter online
shree lipi unicode converter
shree lipi font converter


30 टिप्‍पणियां:

 1. krupiya muje.. jamnagar.advertisement@gmail.com per mail kare to aapki maherbani hogi... dhanyawad..

  उत्तर देंहटाएं
  उत्तर
  1. पहले तो उन गुजरती फोंट्स को टाइपिंग के बाद श्रीलिपि से यूनिकोड में परिवर्तित करें यदि यूनिकोड हो जाते हैं तो आपका काम हो जायेगा उन यूनिकोड वाले फोंट्स को वेबसाइट पर पेस्ट कर दे। यदि इससे भी आप का काम न तो तो ये पोस्ट http://bhagatbpl.blogspot.in/2012/04/convert-hindi-font-to-another-hindi.html पढ़े। http://utilities.webdunia.com/gujarati/transliteration.html

   हटाएं
  2. http://utilities.webdunia.com/dataconversion.php

   हटाएं
 2. Shree lipi se Unicode main parivartit kaise karna hai vahi to pata nahi... koi converter aata hoga to bhi hume pata nahi.. internet pe thoda research kiya lakin shree lipi gujarati font ke liye kuch mila nahi.. humee isliye aap ki sahayta mangi..

  उत्तर देंहटाएं
  उत्तर
  1. सर मुझे श्री लिपि फॉण्ट चाइये , कृपया मेल कर सहायता करें धन्यवाद helpwala@yahoo.com

   हटाएं
 3. why not you use devnagari.co.in , unicode hindi phonotic editor

  उत्तर देंहटाएं
 4. mujhe bhi job karna hai pliz help me vermaharsh680@gmail.com

  उत्तर देंहटाएं
 5. उत्तर
  1. http://bhagatbpl.blogspot.in/2012/04/convert-hindi-font-to-another-hindi.html

   हटाएं
 6. This is very good converter. Really impressive. Thanks for this on-line tool.

  उत्तर देंहटाएं
 7. sir, shree devnagari 0709 aur mangal me type kiya hua pdf file kis prakaar sahi sahi ms word me import hoga. Copy paste karne se bahut galat-salat aa raha hai?

  उत्तर देंहटाएं
 8. I am using unicode Tamil font "Latha" for translation work from English to Tamil. Now my Book House wants the text in Shree lipi. i tried the above boxes but I get the conversion still in Latha. Does that mean Latha is a Shree lipi font?

  उत्तर देंहटाएं
 9. plz give me kiran font convert to shree lip font softwer bhot mherbani hogi

  उत्तर देंहटाएं
 10. Dear sir, i want shree lipi convert into mangal hindi font.
  Is it possible. If yes Please guide me.

  उत्तर देंहटाएं
 11. Dear sir, i want shree lipi convert into mangal hindi font.
  Is it possible. If yes Please guide me.

  उत्तर देंहटाएं
 12. इस टिप्पणी को लेखक द्वारा हटा दिया गया है.

  उत्तर देंहटाएं
 13. इस टिप्पणी को लेखक द्वारा हटा दिया गया है.

  उत्तर देंहटाएं
 14. सर, मुझे यूनीकोड को श्री लिपि में कन्वर्ट करना है. कैसे होगा कृपया सहायता करें
  smsqmr@gmail.com

  उत्तर देंहटाएं
 15. सर, मुझे यूनीकोड को श्री लिपि में कन्वर्ट करना है. कैसे होगा कृपया सहायता करें. smsqmr@gmail.com

  उत्तर देंहटाएं
  उत्तर
  1. अगर आपके पास श्रीलिपि का पूरा सॉफ्टवेयर है तो आप एक्सचेंज यूटिलिटी ओपन करे आपका यूनिकोड टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मे है तो वही पर कॉपी पेस्ट करे टेक्स्ट automaticly एक्सचेंज यूटिलिटी मे आयगा फिर एक्सचेंज यूटिलिटी मे इनपुट यूनिकोड और आउटपुट श्रीलिपि सेलेक्ट करे और कन्वर्ट प्रेस करे आपका फॉण्ट श्रीलिपि मे कन्वर्ट हो जायगा.

   हटाएं
 16. AH$m{bm-[ÃH$mamßMr _mV•gßÒWm Agb{Î`m _amR>r [ÃH$ma [oafX _wß]B© d _hmamÔ>≠ am¡` [ÃH$ma hÎbm
  odam{Yr H•$Vr go_VrZ{ Omoha H{$b{Î`m AmO¿`m am¡`ÒVar` YaU{ d _m{Mm© AmßXm{bZmbm AH$m{bm oOίmV
  [ÃH$mamßMm CÀÒ\y$V© ‡oVgmX o_imbm. gd© gßKQ>ZmßMm gh^mJ Agb{Î`m AH$m{bm oOÎhm [ÃH$ma hÎbm
  odam{Yr H•$Vr go_Vr¿`m dVrZ{ AmO ÒWmoZH$ JmßYr Odmha ]mJ{V [ÃH$mamßZr YaU{ AmßXm{bZ N{>S>b{.
  amÔ>≠o[Vm _hmÀ_m JmßYr d bmb]mhm‘za emÒÃr `mßZm Ao^dmXZ H$Í$Z d AH$m{bm oOίmVrb oXdßJV
  O{> [ÃH$ma Eg.Q>r.Ï`mg AmoU Òd.Jm{odßXamd oZImS{> `mßZm l‹XmßObr A[©U H$Í$Z JmßYr Odmha ]mJ{V
  YaU{ AmßXm{bZmbm ‡maß^ Pmbm. am¡`mV [ÃH$mamßda gmVÀ`mZ{ Im{Q{> Jw›h{ XmIb hm{V Amh{V d [ÃH$mamßda
  hÎb{ X{Irb hm{V Amh{V. À`m_wi{ emgZmZ{ ÀdarV [ÃH$ma gßajU H$m`⁄mMr oZo_©Vr H$amdr AmoU X{emVrb
  BVa 16 am¡`m߇_mU{ _hmamÔ>≠mV O{> [ÃH$mamßZm [{›eZ X{ `mV `md{ Aem Xm{Z ‡_wI _mJ `mßgmR>r AmOM{
  am¡`ÒVar` YaU{ d _m{Mm© AmßXm{bZ Am`m{OrV hm{V{. ÒWmoZH$ JmßYr Odmha ]mJ{Vrb YaU{ AmßXm{bZm¿`m
  g^{V _amR>r [ÃH$ma [oafX{M{ H$m`m©‹`j og‹XmW© e_m© Vg{M AH$m{bm oOÎhm [ÃH$ma H•$oV go_VrM{
  [XmoYH$mar em°H$VAbr o_agmh{], AoZb _mhm{a{, gwYmH$a Iw_H$a, od«>bamd _hÎb{, ‡_m{X bmOyaH$a,
  gßO` ImßS{>H$a, AmXtZr [ÃH$mamß¿`m _mJ `m d emgZmMr ^wo_H$m Aem odf`mZwÍ$[ Am[b{ odMma Ï`∫$
  H{$b{. J{Î`m 10 dfm©[mgyZ ‡bß]rV Agb{Î`m _mJ `mßgmR>r [ÃH$ma gßKQ>Zm ¯m bm{H$emhr_mJm©Z{ bT>m
  X{V Amh{V. emgZmZ{ _mJ `m _m›` Z H{$Î`mg bTÁmMr oVd´Vm AmUIr dmT{>b, Agm Bemam `m g^{VyZ
  X{ `mV Ambm. _hmÀ_m JmßYr `mß¿`m AmO¿`m O`ßVroXZr N{>S> `mV Amb{Î`m `m YaU{ AmßXm{bZ ÒWimbm
  oedg{Z{M{ Z{V{ _mOr am¡`_ßÃr Jwbm]amdOr JmdßS{>, lr oedmOr oejU gßÒW{M{ C[m‹`j _hmX{damd ^wB©^ma,
  amÔ>≠dmXr H$m±>J´{gM{ _mOr oOÎhm‹`j lrH$mßV o[g{ [mQ>rb, _mOr Am_Xma S>m∞.OJfimW T>m{U{, H$m±J´{gM{
  odÓUw _{ha{, oedg{Z{M{ _mOr oOÎhm‡_wI lrH•$ÓU T>m{a{, ^mO[mM{ _`wa odI{,^mO[mM{ C⁄m{J g{bM{ ‡_wI
  gßO` Mm°Yar, `wdmg{Z{M{ `wdamO JmdßS{>, [oaQ> g_mO gßÒW{M{ Am{_‡H$me ]wßX{b{, ^mO[mM{ ‡og‹Xr ‡_wI
  oJare Om{er, ‡m.amOm^mC X{e_wI , `wdmamÔ>≠ gßKQ>Z{M{ YZßO` o_lm, ^´Ô>mMma odam{Yr OZAmßXm{bZmM{
  JOmZZ haU{, H$m±>J´{gM{ _hmX{damd hwÍ$[S{>, H$o[b amdX{d, ‡m. odO` COdU{ `mßZr ^{Q> oXbr d [ÃH$mamß¿`m
  AmßXm{bZmbm ew^{¿N>m d [moRß>]m Km{ofV H{$bm. YaU{ AmßXm{bZ g^{M{ gwÃgßMmbZ ‡_m{X bmOwaH$a `mßZr
  Va Am^ma‡Xe©Z ‡m._Yw OmYd `mßZr H{$b{. AH$m{bm oOÎhm [ÃH$ma gßK, _hmamÔ>≠ ]hwOZ [ÃH$ma gßK
  AmoU BVa gd© gßKQ>ZmßM{ ‡oVoZYr gh^mJr Agb{Î`m AmO¿`m YaU{ AmßXm{bZmV [ÃH$ma gd©lr am_Xmg
  dmZIS{>, ‡m. ‡odU T>m{U{, gÀ`oeb gmdaH$a, oX[H$ X{e[mßS{>, _wHyß$X [mR>H$, gßO` AbmQ>, AodZme
  amCV, JOmZZ _{lm_, gßO` Hw$Sy>[b{, aod d°ami{, [ŸmH$a AmIa{, gwa{e oeßJUma{, odO` H|$XaH$a,
  odO` e_m©, AoZ_ _mdi{, odZm{X Jw·m, _wHyß$X X{e_wI, gwYmH$a X{e_wI, JOmZZ X{e_wI, _hmX{d gmV[wV{,
  [ßOm]amd da, ‡m.gw^mf JmoX`m, oZ.J.[mQ>rb, Aß]mXmg dgw, ‡m._m{hZ IS>g{, gÊ`X A_rZ, gßoX[
  Vam{i{, Hw$eb ^JV, Omd{X OH$mar`m, AO` Mm°hmZ, gwdUm© Abm{Z{, e°b{e Abm{Z{, Aß]mXmg VÎhma,
  AodZme amR>m{S>, amOy CIiH$a, O`{e OJS>, gwa{H$mßV ^maVr`, gßO` X{e_wI, A_a _wS>mb{, AZwamJ
  A^ßJ, odbmg IßS>ma{, gßO` WmVwaH$a, odO` _{ha{, kmZ{Ìda e|S{>, gßXr[ [mßS>d, _wfim [mßS{>, kmZ{Ìda
  oZImS{>, [wÍ$fm{OEm_ T>m{b{, gßO` H$_bAem{H$, gßXr[ X{e_wI, YZßO` gm]i{, AoZb _mZH$a, _Zm{ha
  _mZH$a, AH$]a oO`mImZ, oedXmg Om_m{X{, H$_boH$em{a e_m©, oXbr[ H{$Z{, _moUH$amd H$mß]i{, H$mOr
  _{h{Xr hgZ, B_´mZ ImZ, gwoYa H$mß]{H$a, JOmZZ AdÒW, _Zm{O o^dJS{>, AO` OhmJraXma, oOdZ
  gm{ZQ>∏{$, AZw[ Q>mb{, Ì`m_ e_m© AmXr [ÃH$ma `m YaU{ AmßXm{bZmV gh^mJr hm{V{. AmßXm{bZmZßVa AH$m{bm
  oOÎhmoYH$mË`mßZm oZd{XZ gmXa H$a `mV Amb{.

  उत्तर देंहटाएं
 17. mujhe exchachang utility kaise install karate ho wo batana

  उत्तर देंहटाएं
 18. gXÿ - (‘mBªÀ¶m Kar gXÿMm àdoe ) ‘mB©Zy.. d§ ‘mBªZyy.. AÝZmZy d§ AÝZmZy.. Hw$Q>o Jobr ~a§ gJbrOZm.?
  ‘mB© - ¶o ~m~m gXÿ ¶o ~g.
  bú‘r - d§ ‘mB©Zy.. AÊUm Hw$Q>§ {XgV Zm¶V Vo AmO.
  gXÿ - bú‘r AJ§ AgVrb AÊUm.. BW§M Hw$R>§Var nga~mJoV Jobo AgVrb.
  ‘mB© - Aao ìdm!! gXÿ.. AmO M³H$ bjr Zmam¶UmMm OmoS>m Ambm¶ åhUm¶Mm.
  gXÿ - nU H$m¶ d§ ‘mB©Zy.. AÊUm Ia§M Hw$Q>§ ^m¶a Jobrb§ hm¶ H$s H$m¶ d§ AmO?
  ‘mB©-gXÿ.. bú‘r.. gm§JVo.. gm§JVo gJi§. JmdmVë¶m emioÀ¶m H$m‘mgmR>r AÊUm AmOM Xþnmar Vmbw³¶mÀ¶m {R>H$mUr JoboV. Vg§ C{ea hmoUma Agë¶mM§ Vo OmVmZmM gm§Jy JoboV.
  bú‘r -nU H$m¶ d§ ‘mB©Zy.. gmi§M§ Ag§ H$m¶ åhÎdmM§ H$m‘ qZJmb§ åhZm¶M§?
  gXÿ - AJ§ bú‘r Amnë¶m JmdÀ¶ gmi§bm nadm Vmo AmXe© nwañH$ma Zm¶ H$m¶ Omhra Pmbm.. ˶m~Ôb Amg§b H$m¶ Var H$m‘.
  ‘mB©- ~amo~a gXÿ... Vmo nwañH$ma ñdrH$maʶmgmR>rM AÊUm ‘w»¶mܶmnH$m§~amo~a Vmbw³¶mÀ¶m {R>H$mUr JoboV AmO.
  bú‘r - AÀN>m VarM åhQ>b§ ‘mB©... Zoh‘r hbUma§ AÊUm -‘mBªM§ Ka AmO Ag§ em§V em§V H$g§!!
  ‘mB© - nU H$m¶ gXÿ... ‘KmnmgyZ Vwbm {dMméZ åhUVo¶... Xþnmar Vo JmR>moS>§ Kody Hw$R>§ Jobm hmoVmg åhUm¶Mm?
  bú‘r - AJ§ ~mB© åhZOo ‘mB©Zy... Vw‘À¶m ~r ZOaoVyZ gwQ>b§ Zm¶ dmQ>V§.. Am‘À¶m hçm§M§ Vo JmR>moS>§!!
  ‘mB© - Aao nU Hw$R>o ZoV hmoVmg Vo ^b§‘moR>§ JmR>moS>§. H$m¶ hmoV§ ˶mV..?
  bú‘r- ~Jm ~Jm.. d§ gm§{JV ìhVr H$s Zm¶ Vw‘mZbm H$s, ‘mB©Zbm gm§JyZ Om åhZyZ... Zm¶Va g§Ü¶mH$mbr àíZm§Mr CÎma§ Úm¶bm V¶ma ahm åhZyZ.
  gXÿ - ˶mM§ H$m¶ hm ‘mB©Zy... Vw‘mZbm Vr ‘mZwgH$sMr q^V åhm¶Vr Amgb Zìh§...
  ‘mB© - ‘mUwgH$sMr q^V?? AÀN>m.. AÀN>m åhUOo gXÿ.. ˶m gm‘m{OH$ CnH«$‘m~Ôb ~mobVmo¶... hr {VM q^V Zm.. H$s {OW§ Á¶mbm Oo ZH$mo Vo ˶mZ§ AmUyZ R>odm¶M§ Am{U Á¶mbm Oo hd§ Vo ˶mZ§ ¶m q^VrdéZ Kody Om¶M§.
  gXÿ©

  उत्तर देंहटाएं
 19. gXÿ - (‘mBªÀ¶m Kar gXÿMm àdoe ) ‘mB©Zy.. d§ ‘mBªZyy.. AÝZmZy d§ AÝZmZy.. Hw$Q>o Jobr ~a§ gJbrOZm.?
  ‘mB© - ¶o ~m~m gXÿ ¶o ~g.
  bú‘r - d§ ‘mB©Zy.. AÊUm Hw$Q>§ {XgV Zm¶V Vo AmO.
  gXÿ - bú‘r AJ§ AgVrb AÊUm.. BW§M Hw$R>§Var nga~mJoV Jobo AgVrb.
  ‘mB© - Aao ìdm!! gXÿ.. AmO M³H$ bjr Zmam¶UmMm OmoS>m Ambm¶ åhUm¶Mm.
  gXÿ - nU H$m¶ d§ ‘mB©Zy.. AÊUm Ia§M Hw$Q>§ ^m¶a Jobrb§ hm¶ H$s H$m¶ d§ AmO?
  ‘mB©-gXÿ.. bú‘r.. gm§JVo.. gm§JVo gJi§. JmdmVë¶m emioÀ¶m H$m‘mgmR>r AÊUm AmOM Xþnmar Vmbw³¶mÀ¶m {R>H$mUr JoboV. Vg§ C{ea hmoUma Agë¶mM§ Vo OmVmZmM gm§Jy JoboV.
  bú‘r -nU H$m¶ d§ ‘mB©Zy.. gmi§M§ Ag§ H$m¶ åhÎdmM§ H$m‘ qZJmb§ åhZm¶M§?
  gXÿ - AJ§ bú‘r Amnë¶m JmdÀ¶ gmi§bm nadm Vmo AmXe© nwañH$ma Zm¶ H$m¶ Omhra Pmbm.. ˶m~Ôb Amg§b H$m¶ Var H$m‘.
  ‘mB©- ~amo~a gXÿ... Vmo nwañH$ma ñdrH$maʶmgmR>rM AÊUm ‘w»¶mܶmnH$m§~amo~a Vmbw³¶mÀ¶m {R>H$mUr JoboV AmO.
  bú‘r - AÀN>m VarM åhQ>b§ ‘mB©... Zoh‘r hbUma§ AÊUm -‘mBªM§ Ka AmO Ag§ em§V em§V H$g§!!
  ‘mB© - nU H$m¶ gXÿ... ‘KmnmgyZ Vwbm {dMméZ åhUVo¶... Xþnmar Vo JmR>moS>§ Kody Hw$R>§ Jobm hmoVmg åhUm¶Mm?
  bú‘r - AJ§ ~mB© åhZOo ‘mB©Zy... Vw‘À¶m ~r ZOaoVyZ gwQ>b§ Zm¶ dmQ>V§.. Am‘À¶m hçm§M§ Vo JmR>moS>§!!
  ‘mB© - Aao nU Hw$R>o ZoV hmoVmg Vo ^b§‘moR>§ JmR>moS>§. H$m¶ hmoV§ ˶mV..?
  bú‘r- ~Jm ~Jm.. d§ gm§{JV ìhVr H$s Zm¶ Vw‘mZbm H$s, ‘mB©Zbm gm§JyZ Om åhZyZ... Zm¶Va g§Ü¶mH$mbr àíZm§Mr CÎma§ Úm¶bm V¶ma ahm åhZyZ.
  gXÿ - ˶mM§ H$m¶ hm ‘mB©Zy... Vw‘mZbm Vr ‘mZwgH$sMr q^V åhm¶Vr Amgb Zìh§...
  ‘mB© - ‘mUwgH$sMr q^V?? AÀN>m.. AÀN>m åhUOo gXÿ.. ˶m gm‘m{OH$ CnH«$‘m~Ôb ~mobVmo¶... hr {VM q^V Zm.. H$s {OW§ Á¶mbm Oo ZH$mo Vo ˶mZ§ AmUyZ R>odm¶M§ Am{U Á¶mbm Oo hd§ Vo ˶mZ§ ¶m q^VrdéZ Kody Om¶M§.
  gXÿ©

  उत्तर देंहटाएं

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...